Duben 2010

Orientace na blogu M.P.

18. dubna 2010 v 11:25
Metodický portál je portálem odborným. Orientace na stránce je snadná díky levému sloupku s názvem Rubriky, kde si najdete požadovanou věc a odkaz vás dovede až na požadovanou stránku. Níže v rubrice jsou i užitečné odkazy na další webové stránky týkající se metodických příprav.

Slovník pojmů N.R.P.

18. dubna 2010 v 11:24 Slovník pojmů náhradní rodinné péče
SLOVNÍČEK POJMŮ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Adopce/Osvojení- manželé či jednotlivci přijímají opuštěné dítě za vlastní a mají k němu stejná práce a povinnosti jako by byli jeho rodiče. Adopci máme zrušitelnou - noví rodiče nejsou zapsáni v rodném listě dítěte a adopci nezrušitelnou - noví rodiče jsou v rodném listě zapsáni jako rodiče dítěte.
Afunkce rodinného prostředí - úplný výpadek činnosti rodiny. Všechny funkce rodiny jsou narušeny a nefungují. Děti jsou zanedbávané, týrané…
Deprivace dítěte - duševní stav dlouhodobého neuspokojování základních psychických potřeb v oblasti emocí, intelektu, motoriky a osobnosti vůbec. Strádání, dítěti se nedostává životně důležitých potřeb v dostatečné míře a ve vhodný čas.
Dětský diagnostický ústav - diagnostické zařízení pro děti školního věku as nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo soudem vydaným předběžným opatřením o umístění. Po dobu povinných 2 měsíců jsou zde děti komplexně vyšetřeny po stránce pedagogické, psychologické a sociálně - zdravotní.
Dětský výchovný ústav - zařízení, které zajišťuje ústavní a ochranou výchovu a vzdělání. Zabývá se výchovnými problémy a poskytují sociální péči.
Dětský domov - školské výchovné zařízení internátního typu pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže od 3 do 18 let. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži s normálním duševním vývojem, která nemůže být vychovávána ve vlastní rodině ani v rodině náhradní.
Dysfunkce rodinného prostředí - rodina, která není schopna zajistit základní funkce rodiny, deformované rodinné prostředí. Např. sociálně - patologické jevy v rodině - alkoholismus, chudoba, nezaměstnanost…
Fond ohrožených dětí a Klokánek
FOD - občanské sdružení na pomoc opuštěným, zanedbávaným, týraným a jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje sociální poradenství v oblasti výchovným problémů, vyhledává náhradní rodiny pro těžko umístitelné děti.
Klokánek - projekt FOD, jehož cílem je nabídnout sociálně ohroženým dětem na místo neosobních ústavů přechodnou individuální péči, založenou na principech citově vřelé rodinné výchovy.
Kojenecký ústav - příspěvková organizace, zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči dětem od 0 do 3 let, jejichž zdravotní stav a zdravý vývoj je ohrožen.
Manželství - právní společenství muže a ženy, které může vzniknout a zaniknout pouze zákonem stanoveným způsobem a jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí.
Náhradní rodinná péče - forma náhradní péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními" rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.
Nepodnětné rodinné prostředí - na podněty chudé rodinné prostředí. Nejčastěji nedostatek emočních podnětů - např. "vlčí děti", děti ulice
Opatrovnictví - správa cizích záležitostí, která je uložena soudním příkazem. Je to typ zákonného zastoupení, které je zřizováno v případě, stanoví-li zákon a rozhodne-li soud. Je reálné a osobní.
Orgán sociálně - právní ochrany dětí - zajišťuje zejména sociálně-právní ochranu dětí a mládeže, sociálně - právní poradenství rodičům a dětem, těhotným ženám. Působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny.
Občanské sdružení Ochrana nenarozeného života - sdružení, jehož cílem je probouzet úctu k nenarozenému životu a pomáhat matkám a rodinám v obtížných živ. Situacích souvisejících s neplánovaným těhotenstvím.
Pěstounská péče- forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte.
Poručenství - forma zákonného zastoupení. Poručník je osoba, která dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek, stává se teda jeho zákonným zástupcem.
Rodičovská identita - Identita je naše totožnost - "já", význam naší existence ve společnosti projevující se vnějšími znaky jako jméno a příjmení, přezdívky… Rodičovská identita - informace uvedené v rodném listě dítěte o rodičích, kteří jsou s dětmi identifikovaní.
Rodičovská zodpovědnost - souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě. Zahrnuje péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Sociální pracovník - jeho úkolem je pomáhat lidem v řešení jejich tíživé sociální situace. Pracovník státního sociálního zabezpečení, tedy úřadů, které jsou státem organizované pro podporu sociálně slabších občanů.
SOS Dětské vesničky - forma náhradní rodinné péče pro děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. V rodinném prostředí vychovává maximálně 6 dětí - matka pěstounka.
Socializace - celoživotní proces, během kterého se člověk začleňuje do společnosti a stává se kulturní bytostí - osvojuje si specificky lidské formy chování a jednání.
Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání dospělé osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné.
Sociálně - patologické jevy - jevy, které jsou v naší společnosti hodnoceny jako nepřijatelné a negativní. Např. záškoláctví, šikana, delikvence, týrání, závislosti, prostituce…
Středisko výchovné péče pro děti a mládež - zařízení, které má za úkol zachytit první signály problém v procesu psychického vývoje dítěte, poskytují poradenství, systematickou péči a tím se snaží předejít vzniku vážných soc. patologickým jevům.
Sociální kurátor- specializovaný sociální pracovník, který na základě diagnostické činnosti a ve spolupráci s dalšími institucemi poskytuje sociální služby a dávky. Poskytuje sociální, právní a psychologickou pomoc osobám, kterým hrozí sociální vyloučení a propad do chudoby.
Ústavní péče- forma náhradní výchovné péče o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině ani v rodině náhradní. Příkladem jsou Kojenecké ústavy, Dětské domovy…
Výchovná opatření- jsou opatření, která soud ukládá tehdy, pokud se ve výkonu rodičovské zodpovědnost objevují nedostatky. Mezi tyto patření řadíme: napomenutí nezletilého nebo jeho rodiče, který narušuje jeho výchovu. Nezletilému soud uloží omezení, nebo nad nezletilým stanoví dohled.
Výchovný ústav pro nezletilé matky- výchovný ústav pro dívky do 18/19 let, který jim zároveň napomáhá v péči o jejich potomky.

Příprava do ZTV

12. dubna 2010 v 11:51 ZTV
DATUM -
DÉLKA BLOKU - 
TÉMA - ( cvičení pro kulatýá záda, pohybové hry na orientaci v prostoru..)
CÍLOVÁ SKUPINA - ( senioři v ústavní péči...)
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL - ( kompenzace ploché nohy, psychická relaxace...)
POMŮCKY - ( karimatka, kazeťák, ...)
METODICKÝ POSTUP : 1. Úvodní část: a) organizace, motivace - pozitivní/negativní, seznámení 
                                    s činnostmi
                                                        b) rozcvička na zahřátí

                                 2. Vlastní postup práce a) kompenzace
                                                                   b) kondiční část ( kondiční cvičení vybrat ze
                                     síly, rychlosti, flexibility, vytrvalost - 2!)

                                 3. Závěr -> relaxační, uvolnění

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN - pouze pro jednu osobu ze skupiny, která má určené postižení


+ Připomínky, poznámky...

Příprava do VV

12. dubna 2010 v 11:46 VV
DATUM -
DÉLKA BLOKU -
TÉMA -
NÁZEV PRÁCE - vl.
CÍLOVÁ SKUPINA -
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL -
TECHNIKA -
POMŮCKY -
METODICKÝ POSTUP: 1. Motivace
                                2. Vlastní postup práce
                                3. Závěr
INDIVIDUÁLÍ PLÁN -

1. část HV

12. dubna 2010 v 11:36 HV
1


Týdenní plán

12. dubna 2010 v 11:09 Týdenní plán
- je psaný velmi obsáhle! Všechny činnosti musí být rozepsány, odůvodněny, umístěny na určité místo a na určitý čas. Týdenní plán má 3 aktivity o PO do PA a to v hodinách:
1. aktivita od 14:30 do 16:00
2. aktivita od 16:15 do 18:00
3. aktivita od
19:30 do 21:00 ( tato činnost je již po hygieně!)

V SO a NE má týdenní plán 5 aktivit a to v hodinách:
1. aktivita od 8:30 do 10:00
2. aktivita od 10:15 do 12:00
3. aktivita od 13:30 do 16:00
4. aktivita od 16:15 do 18:00
5. aktivita od 19:30 do 22:00 ( tato činnosti je již po hygieně!)


!!POZOR!! U TÝDENNÍHO PLÁNU SENIORŮ JSOU KEŽDÝ DEN POUZE 2 ČINNOSTI!!


Možnosti aktivit: terapie, společenké hry (domino, člověče nezlob se, pexeso, dáma, šachy, hlavolamy, hádanky, rébusy, petangue, ping-pong, kloboučku hop, mlýn, házení kroužků, dostihy a sázky, ...) , sezení na téma, debatní kroužky, rukodělné práce, procházky, výlety, discotéky, návštěvy muzeí, kino, bazén, sportovní centrum, pracovní činnosti, soutěže, ZTV, předčítání pohádek, denní tisk, masáže, pomoc v chodu ústavu, PC, filmová představení, ochotnická dovadla, keramika, plesy,

Případová práce pro dítě

12. dubna 2010 v 10:38
Případová práce, neboli kazuistika, která je určena pro dítě, je velmi obsáhlá, podrobná, odborná a člení se do 5 obsahových částí:

1)   Osobní anamnéza
2)   Rodinná anamnéza
3)   Ústavní anamnéza
4)   Školní anamnéza ( jen u dětí, které chodí do školy)
5)   Prognóza dalšího vývoje a doporučení

1) Osobní anamnéza -> dítě

12. dubna 2010 v 10:37 Osobní anamnéza
Osobní anamnéza pro dítě v ústavní péči by měla obsahovat:

- jméno, datum narození
- národnost rodičů
- průběh před porodem ( matka kuřačka, alkohol, nemoci, pracovní problémy...)
- průběh porodu
- doba matčiny rodičovské dovolené
- nemoci v dětství
- návštěvy lékaře
- vývoj řeči
- chování a projevy v dětství
- mateřská škola ( jak jí dítě snášelo, zapojení do kolektivu...)
- zápis na základní školu ( kdy, pokud byl odklad, průběh...)
- studium na základní škole
- záliby, koníčky, hra v dětství

2) Rodinná anamnéza -> dítě

12. dubna 2010 v 10:37 Rodinná anamnéza
Rodinná anamnéza by měla obsahovat:

- matka, otec, sourozenci -> jména, datumy narození, vzdělání. zaměstnání, zásadní nemoci, případné patologické jevy..
- prarodiče -> jména, datumy narození, zaměstnání, případně důchod
- vše kolem rodiny
- důvod proč je dítě v ústavu
- společné aktivity rodiny ( výlety, dovolené...)
- jak vypadal byt
- oblečení, hygiena, školní pomůcky dítěte
- poměry mezi rodiči
- vztah rodičů k dítěti
- patologické jevy v rodině

3) Ústavní anamnéza -> dítě

12. dubna 2010 v 10:36 Ústavní anamnéza
Ústavní anamnéza by měla obsahovat:

- v kolika ústavech již dítě bylo
- do kterého data je dítě umístěno v současném ústavu
- nemoci, které dítě v současně době má
- u kterých doktorů bylo na vyšetření při příchodu do ústavu
- vztahy s vychovateli a ostatními dětmi
- samostatnost, sebeobsluho
- pořádek ve věcech
- zájem dítěte o rodiče a zájem rodičů o dítě -> návštěvy doma, návštěvy ústavu, korespondence, telefonáty...
- chování dítěte v přítomnosti rodičů
- pokud je, tak hostitelská péče -> berou si dítě na víkendy, jaké aktivity s dítětem dělají
- výchovné problémy v ústavu
- záliby a koníčky
- trávení volného času
- osobnost dítěte ( introvert, extrovert, typy temperamentu, jaký má dítě talent a na co...)
- zhodnocení vlastností dítěte
- jak probíhá příprava na vyučování ( sám, s dopomocí, nerad dělá DÚ, procvičovat psaní, čtení, počty...)
- pokusy dítěte o útěk, absolvované útěky
- vybíravost v jídle
- sklony k hygieně
- na jakém pokoji dítě bydlí a s kým ( jména)

4) Školní anamnéza -> dítě

12. dubna 2010 v 10:35 Školní anamnéza
Školní anamnéza by měla obsahovat:

- do jaké třídy a školy chodí
- vztyh k učitelům a spolužákům
- začlenění do kolektivu
- prospěch a zvládání učiva
- průměry známek v jednotlivých třídách školy
- přístup k přípravě na výuku - plnění DÚ, zapomínání, nepřipravenost..
- případné DYS -> které, kdo diagnostikoval ( PPP v okresním městě)
- rozpis klíčových předmětů:
* ČJ - uchopení psací potřeby, úroveň čtení, psaní, gramatiky...
* MA - počty, geometrie, číselné řady
* AJ - čtení textu, slovní zásoba, sestavování vět, souvětí
* VV - držení náčiní, úroveň představivosti a fantazie, co má dítě rádo ve VV, úroveň jemné motoriky...
* HV - schopnost zpěvu, improvizace, zápis not, pasivity, stydlivost, hra na nástoj, tanec
* PV - zručnost, materiály, se kterými dítě rádo pracuje, pěstitelsé práce, práce v dílnách, vaření, pečení...

5) Prognóza a doporučení -> dítě

12. dubna 2010 v 10:35 Prognóza a doporučení
Prognóza a doporučení u dítěte by mala obsahovat:

- zhodnocení prognózy vývoje zdravotního stavu
- zajištění lékařské péče - lékaři ( neurolog, psychiatr, psycholog, pediatr...případně zajištění lázní a léčebných pobytů v ozdravovnách..)
- zajištění asistenta ( zajišťují SPC)
- doporučit pestorst stravy, jídla, která má dítě v oblibě
- zaměřit se na volnočasové aktivity, které dítě baví
- jakým způsobem se připravovat na vyučování -> více psát, číst, dohled nad přípravou školních pomůcek...
- problematika bydlení na pokoji
- jak upravit vztahy s ostatními dětmi
- co bude s dítětem, až mu bude 18 -> domy na půli cesty ( zjistit, kde jsou nejblíž, zajištění budovy), chráněné bydlení...
- zajistit motivaci dítěte k práci a zaměstnání, vysvětlit dítěti fci pracovního úřadu
- uřit dítě praktickým dovednostem - vaření, žehlení, hospodaření s penězi, jednání na úřadech, na poště, kolik co stojí v obchodě...

Případová práce pro seniory

12. dubna 2010 v 10:35
Případová práce pro seniora, neboli kazuistika, se od případové práce pro dítě liší v různých bodech, které si vytyčíme a upozorníme na změny. Práce obsahuje pouze 4 obsahové celky:

1)   Osobní anamnéza
2)   Rodinná anamnéza
3)   Ústavní anamnéza
4)   Prognóza a doporučení

1) Osobní anamnéza -> senior

12. dubna 2010 v 10:32 Osobní anamnéza
Osobní anamnéza u seniora se liší od té dětské v různých bodech. Celkově by měla obsahovat:

- datum narození, be kterém městě ( bez podrobností z porodu)
- rodiče
- kde bydlel během života
- typ bydlení
- jaké má vzdělání ( většinou základní)
- manželství, rozvody
- přehled povolání, které vykonával
- popis onemocnění v průběhu života, operace, hospitalizace
- jeho koníčky během života
- kdy odešel do důchodu
- jakým aktivitám se v důchodu věnoval
- proč zažádal o umístění do ÚSP , co ho k tomu vedlo, případné rodinné problémy
- jak dlouho čekal na umístění
- kam a kdy byl umístěn
- PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ( bez něj totiž není možné umístění do ÚSP)

2) Rodinná anamnéza -> senior

12. dubna 2010 v 10:32 Rodinná anamnéza
Obsah rodinné anamnézy u seniora:

- mažel/ka -> prakticky vše, co je v osobní anamnéze
- děti - narození, vzdělání, povolání, rodinný stav
- vnoučata - narození, vzdělání, povolání, rodinný stav
- kde senior před nástupem do ústavu bydlel, v jakých poměrech a ským