Orientace na blogu M.P.

18. dubna 2010 v 11:25
Metodický portál je portálem odborným. Orientace na stránce je snadná díky levému sloupku s názvem Rubriky, kde si najdete požadovanou věc a odkaz vás dovede až na požadovanou stránku. Níže v rubrice jsou i užitečné odkazy na další webové stránky týkající se metodických příprav.
 

Slovník pojmů N.R.P.

SLOVNÍČEK POJMŮ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Adopce/Osvojení- manželé či jednotlivci přijímají opuštěné dítě za vlastní a mají k němu stejná práce a povinnosti jako by byli jeho rodiče. Adopci máme zrušitelnou - noví rodiče nejsou zapsáni v rodném listě dítěte a adopci nezrušitelnou - noví rodiče jsou v rodném listě zapsáni jako rodiče dítěte.
Afunkce rodinného prostředí - úplný výpadek činnosti rodiny. Všechny funkce rodiny jsou narušeny a nefungují. Děti jsou zanedbávané, týrané…
Deprivace dítěte - duševní stav dlouhodobého neuspokojování základních psychických potřeb v oblasti emocí, intelektu, motoriky a osobnosti vůbec. Strádání, dítěti se nedostává životně důležitých potřeb v dostatečné míře a ve vhodný čas.
Dětský diagnostický ústav - diagnostické zařízení pro děti školního věku as nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo soudem vydaným předběžným opatřením o umístění. Po dobu povinných 2 měsíců jsou zde děti komplexně vyšetřeny po stránce pedagogické, psychologické a sociálně - zdravotní.
Dětský výchovný ústav - zařízení, které zajišťuje ústavní a ochranou výchovu a vzdělání. Zabývá se výchovnými problémy a poskytují sociální péči.
Dětský domov - školské výchovné zařízení internátního typu pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže od 3 do 18 let. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži s normálním duševním vývojem, která nemůže být vychovávána ve vlastní rodině ani v rodině náhradní.
Dysfunkce rodinného prostředí - rodina, která není schopna zajistit základní funkce rodiny, deformované rodinné prostředí. Např. sociálně - patologické jevy v rodině - alkoholismus, chudoba, nezaměstnanost…
Fond ohrožených dětí a Klokánek
FOD - občanské sdružení na pomoc opuštěným, zanedbávaným, týraným a jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje sociální poradenství v oblasti výchovným problémů, vyhledává náhradní rodiny pro těžko umístitelné děti.
Klokánek - projekt FOD, jehož cílem je nabídnout sociálně ohroženým dětem na místo neosobních ústavů přechodnou individuální péči, založenou na principech citově vřelé rodinné výchovy.
Kojenecký ústav - příspěvková organizace, zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči dětem od 0 do 3 let, jejichž zdravotní stav a zdravý vývoj je ohrožen.
Manželství - právní společenství muže a ženy, které může vzniknout a zaniknout pouze zákonem stanoveným způsobem a jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí.
Náhradní rodinná péče - forma náhradní péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními" rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.
Nepodnětné rodinné prostředí - na podněty chudé rodinné prostředí. Nejčastěji nedostatek emočních podnětů - např. "vlčí děti", děti ulice
Opatrovnictví - správa cizích záležitostí, která je uložena soudním příkazem. Je to typ zákonného zastoupení, které je zřizováno v případě, stanoví-li zákon a rozhodne-li soud. Je reálné a osobní.
Orgán sociálně - právní ochrany dětí - zajišťuje zejména sociálně-právní ochranu dětí a mládeže, sociálně - právní poradenství rodičům a dětem, těhotným ženám. Působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny.
Občanské sdružení Ochrana nenarozeného života - sdružení, jehož cílem je probouzet úctu k nenarozenému životu a pomáhat matkám a rodinám v obtížných živ. Situacích souvisejících s neplánovaným těhotenstvím.
Pěstounská péče- forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte.
Poručenství - forma zákonného zastoupení. Poručník je osoba, která dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek, stává se teda jeho zákonným zástupcem.
Rodičovská identita - Identita je naše totožnost - "já", význam naší existence ve společnosti projevující se vnějšími znaky jako jméno a příjmení, přezdívky… Rodičovská identita - informace uvedené v rodném listě dítěte o rodičích, kteří jsou s dětmi identifikovaní.
Rodičovská zodpovědnost - souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě. Zahrnuje péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Sociální pracovník - jeho úkolem je pomáhat lidem v řešení jejich tíživé sociální situace. Pracovník státního sociálního zabezpečení, tedy úřadů, které jsou státem organizované pro podporu sociálně slabších občanů.
SOS Dětské vesničky - forma náhradní rodinné péče pro děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. V rodinném prostředí vychovává maximálně 6 dětí - matka pěstounka.
Socializace - celoživotní proces, během kterého se člověk začleňuje do společnosti a stává se kulturní bytostí - osvojuje si specificky lidské formy chování a jednání.
Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání dospělé osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné.
Sociálně - patologické jevy - jevy, které jsou v naší společnosti hodnoceny jako nepřijatelné a negativní. Např. záškoláctví, šikana, delikvence, týrání, závislosti, prostituce…
Středisko výchovné péče pro děti a mládež - zařízení, které má za úkol zachytit první signály problém v procesu psychického vývoje dítěte, poskytují poradenství, systematickou péči a tím se snaží předejít vzniku vážných soc. patologickým jevům.
Sociální kurátor- specializovaný sociální pracovník, který na základě diagnostické činnosti a ve spolupráci s dalšími institucemi poskytuje sociální služby a dávky. Poskytuje sociální, právní a psychologickou pomoc osobám, kterým hrozí sociální vyloučení a propad do chudoby.
Ústavní péče- forma náhradní výchovné péče o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině ani v rodině náhradní. Příkladem jsou Kojenecké ústavy, Dětské domovy…
Výchovná opatření- jsou opatření, která soud ukládá tehdy, pokud se ve výkonu rodičovské zodpovědnost objevují nedostatky. Mezi tyto patření řadíme: napomenutí nezletilého nebo jeho rodiče, který narušuje jeho výchovu. Nezletilému soud uloží omezení, nebo nad nezletilým stanoví dohled.
Výchovný ústav pro nezletilé matky- výchovný ústav pro dívky do 18/19 let, který jim zároveň napomáhá v péči o jejich potomky.

 

Příprava do ZTV

12. dubna 2010 v 11:51 |  ZTV
DATUM -
DÉLKA BLOKU - 
TÉMA - ( cvičení pro kulatýá záda, pohybové hry na orientaci v prostoru..)
CÍLOVÁ SKUPINA - ( senioři v ústavní péči...)
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL - ( kompenzace ploché nohy, psychická relaxace...)
POMŮCKY - ( karimatka, kazeťák, ...)
METODICKÝ POSTUP : 1. Úvodní část: a) organizace, motivace - pozitivní/negativní, seznámení 
                                    s činnostmi
                                                        b) rozcvička na zahřátí

                                 2. Vlastní postup práce a) kompenzace
                                                                   b) kondiční část ( kondiční cvičení vybrat ze
                                     síly, rychlosti, flexibility, vytrvalost - 2!)

                                 3. Závěr -> relaxační, uvolnění

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN - pouze pro jednu osobu ze skupiny, která má určené postižení


+ Připomínky, poznámky...

Příprava do VV

12. dubna 2010 v 11:46 |  VV
DATUM -
DÉLKA BLOKU -
TÉMA -
NÁZEV PRÁCE - vl.
CÍLOVÁ SKUPINA -
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍL -
TECHNIKA -
POMŮCKY -
METODICKÝ POSTUP: 1. Motivace
                                2. Vlastní postup práce
                                3. Závěr
INDIVIDUÁLÍ PLÁN -

1. část HV

12. dubna 2010 v 11:36 |  HV
1


Kam dál